Podróż do miejsca czasowego oddelegowania

Składki na ubezpieczenia społeczne nie powinny być naliczane od przychodu, jaki pracownik uzyskuje korzystając z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji (korzystanie z transportu publicznego na podstawie przekazywanych przez pracodawcę biletów lub z transportu organizowanego przez pracodawcę). Z podstawy wymiaru składek nie można natomiast wyłączyć ekwiwalentu pieniężnego jaki otrzymuje pracownik z przeznaczeniem na zakup biletu lub jako zwrot poniesionych kosztów związanych z kupnem biletu, uznając go za korzyść materialną.
W myśl art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Z podstawy wymiaru składek wyłączone są przychody wymienione w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jak również wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby łub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 26 tego rozporządzenia wyłącza się z podstawy wymiaru składek przychody z tytułu korzyści materialnych wynikających z układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Przepis § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia oznacza, że z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe korzystają jedynie te przychody, które:

  • wynikają z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu,
  • przybierają postać niepieniężną,
  • mają charakter materialny, a więc nie stanowią ekwiwalentu w formie pieniężnej,
  • umożliwiają korzystanie z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Przepis ten nie obejmuje jednakże ekwiwalentów pieniężnych z tytułu ponoszonych kosztów przejazdów do pracy środkami lokomocji wypłacanych pracownikom przez pracodawcę.

Zatem przychód uzyskiwany przez pracownika w związku z korzystaniem z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji (rozumie się przez to: korzystanie z transportu publicznego na podstawie przekazywanych przez pracodawcę biletów lub z transportu organizowanego przez pracodawcę) nie powinien być wliczany do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Jednakże ekwiwalent pieniężny otrzymywany przez pracownika z przeznaczeniem na zakup biletu lub jako zwrot poniesionych kosztów związanych z kupnem biletu nie może zostać wyłączony z podstawy wymiaru składek.