Jaką fakturę wystawić w przypadku importu w procedurze 4200? – VAT

Procedura celna 4200 została uregulowana na gruncie podatku od towarów i usług w §14 rozporządzenia wykonawczego. Zgodnie z tym przepisem, zwalnia się od podatku import towarów w przypadku, gdy miejscem przeznaczenia tych towarów jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju i wywóz z terytorium kraju tych towarów nastąpi w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Transakcja następująca po dokonaniu zwolnionej z podatku czynności importu towarów to „regularna” transakcja wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W związku z tym Podatnik z jej tytułu powinien wystawić fakturę jak w przypadku zwykłego WDT, tzn. zgodnie z § 5 rozporządzenia, czyli zawrzeć w niej:

 • datę jej wystawienia;
 • kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, poprzedzony kodem PL,
 • numer, za pomocą którego nabywca jest zidentyfikowany dla podatku od wartości dodanej w danym państwie członkowskim, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej właściwy dla tego państwa członkowskiego.
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży;
 • nazwę (rodzaj) towaru;
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów;
 •  cenę jednostkową towaru bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 •  kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartość dostarczonych towarów, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawkę podatku;
 • sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwotę podatku, od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwotę należności ogółem.

Na marginesie warto przypomnieć, że w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano lub przemieszczono towar. Ta zasada znajduje zastosowanie również w przypadku transakcji w procedurze 4200.

Kategorie: VAT.