Podatnik nie może ponosić konsekwencji błędnego działania organów podatkowych

Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale w składzie siedmiu sędziów z dnia 28 kwietnia 2014 r. (I FPS 8/13) stwierdził, że uchylenie postanowienia o nadaniu decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności i w konsekwencji umorzenie postępowania egzekucyjnego, powoduje unicestwienie materialnoprawnych skutków zastosowania środka egzekucyjnego, w postaci przerwania biegu terminu przedawnienia na podstawie art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej.

Oznacza to, że w przypadku nadania przez organ niezgodnie z prawem rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji negatywne skutki wszczętej na tej podstaw egzekucji urząd powinien zwrócić podatnikowi pieniądze. Uchwała wskazuje, że uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji niebędącej ostateczną odwraca skutek, czyli przerwanie biegu przedawnienia. Dalszą konsekwencją w tym przypadku powinno być przywrócenie stanu sprzed egzekucji.

Jak wskazuje Naczelny Sąd Administracyjny przyjęcie stanowiska, że uchylenie rygoru nie odwraca jego skutku, czyli przerwania biegu przedawnienia, byłoby w istocie przyznaniem zezwolenia na wydawanie przez organy podatkowe nielegalnych aktów, co z kolei naruszałoby w efekcie zapisy polskiej konstytucji.

Na podatnika nie mogą być przerzucane konsekwencje działań organów podatkowych, które ostatecznie są uznane za nieprawidłowe czy wręcz bezprawne. Byłoby to całkowicie sprzeczne z konstytucyjnymi zasadami: praworządności i zaufania do organów państwa. Tymczasem każde działanie organów podatkowych powinno zasady te uwzględniać.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.