Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych od dnia 1 stycznia 2015 r.

W dniu 15 kwietnia 2014 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.  Projekt ten przewiduje dodanie do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nowego źródła dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych. Ma nim być działalność prowadzona przez zagraniczną spółkę kontrolowaną. Podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika będzie wynosił 19% podstawy obliczenia podatku. Ponadto podatnicy będą obowiązani do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek, a po zakończeniu roku podatkowego w którym spółki te osiągnęły dochód, nie później niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, będą obowiązani do zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej w ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowych, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy obliczenia podatku i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych.

Regulacje mają wejść w życie od dnia 1 stycznia 2015 r.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: CIT.