Skutki podatkowe nabycia udziału w nieruchomości przez spółkę

Spółka kapitałowa prawa handlowego nabywa udział w nieruchomości. Czy wydatki na zakup tego udziału mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodu. Jak wynika z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie gruntów ale wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1 tej ustawy są jednak kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia  środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia. Natomiast zgodnie z art. 16c pkt 1 tej ustawy nie podlegają amortyzacji grunty i prawa wieczystego używania. Zatem spółka nie będzie mogła dokonywać odpisów amortyzacyjnych od nabytego udziału w nieruchomości. Dopiero w momencie zbycia swojego udziału w nieruchomości Spółka będzie miała prawo uwzględnić cenę nabycia nieruchomości jako koszt uzyskania przychodu. Zgodnie z przepisem art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za wartość początkową zakupionego gruntu uważa się cenę jego nabycia. Stosownie natomiast do treści przepisu art. 16g ust. 3 tej ustawy za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.
W przypadku natomiast gdy udział w nieruchomości nie będzie stanowił środka trwałego tylko majątek obrotowy, kosztem uzyskania przychodów z tytułu jego zbycia, zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., będą wydatki na nabycie udziału w tej nieruchomości.
Powyżej zaprezentowany pogląd jest zgodny z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 30 września 2013 r. (IPTPB3/423-267/13-2/PM).

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: CIT.