Odszkodowania wypłacane rolnikom za szkody powstałe w uprawach przez spółki budujące farmy wiatrowe są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:

  • ustanowienia służebności gruntowej,
  • rekultywacji gruntów,
  • szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie

– w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie natomiast z art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. Zatem wypłata odszkodowania za szkody powstałe w uprawach rolnych, wypłacane przez podmioty zajmujące się budową farm wiatrowych korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podobny pogląd został wyrażony w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2013 r. (ILPB1/415-1016/13-2/AMN), w której stwierdzono, że spółka wypłacająca takie odszkodowanie nie ma obowiązku wystawienia dokumentów PIT-8C.

Kategorie: PIT.