Przesunięcia majątkowe między małżonkami i sprzedaż przed upływem pięciu lat a podatek dochodowy – PIT

Jak wynika z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów w tym podatku jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Czy jeżeli dojdzie do przesunięcia majątkowego nieruchomości z majątku osobistego małżonka do och majtku wspólnego a następnie do przesunięcia z majtku wspólnego małżonków do majątku osobistego jednego z małżonków i zbycia tej nieruchomości przed upływem pięciu lat, to czynność ta będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Przesunięcie nieruchomości z majątku osobistego małżonka do majątku wspólnego małżonków a następnie z majątku wspólnego do majątku osobistego jednego z małżonków nie powoduje utraty prawa własności. Dlatego też jeżeli małżonek będący ostatecznie jedynym właścicielem nieruchomości sprzeda ją, nie dokona czynności skutkującej opodatkowaniem podatkiem dochodowym. Pogląd ten jest zgodny z wyrokiem WSA w Rzeszowie z dnia 19 listopada 2013 r. (sygn. akt I SA/Rz 949/13). Wyrok ten został wydany na tle następującego stanu faktycznego: kobieta kupiła nieruchomości a po zamaż pójściu dokonała przesunięcia własności tych nieruchomości do majątku wspólnego małżonków. Następnie przesunęła własności tych nieruchomości do swojego majątku osobistego i przed upływem pięciu lat dokonała ich sprzedaży. Organ podatkowy uznał, że przesunięcie majątkowe działki z majątku osobistego żony do majątku wspólnego małżonków skutkuje zbyciem przez nią udziału w nieruchomościach na rzecz małżonka. W wyniku następnego przesunięcia nieruchomości do majątku osobistego żona ponownie nabyła ona udział w tych nieruchomościach i od tego momentu należy liczyć pięcioletni termin, który decyduje o opodatkowaniu danej czynności podatkiem dochodowym. Jednak zdaniem WSA w Rzeszowie „z chwilą objęcia nieruchomości wspólnością majątkową nie następuje jakiekolwiek wydzielenie części nieruchomości, a żadnemu ze współwłaścicieli nie przysługuje własność fizycznie wydzielonej części rzeczy. Każdy z współwłaścicieli jest właścicielem całej rzeczy. Nie można również powiedzieć, że z chwilą zawarcia umowy majątkowej strona takiej umowy wyzbyła się prawa, a na skutek wyłączenie z tej współwłasności ponownie nabyła”.

Kategorie: PIT.