Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowa definicją pośredniczącego podmiotu tytoniowego

Do dnia 31 grudnia 2015 r. pod pojęciem PPT należało rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży suszu tytoniowego, który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o tej działalności. Na mocy nowelizacji ustawy z dniem 1 stycznia 2016 r. zmianie uległ art. 2 ust. 1 pkt 23b ustawy stanowiący definicję legalną „pośredniczącego podmiotu tytoniowego”. Stosownie do znowelizowanej treści tych przepisów od dnia 1 stycznia 2016 r. ustawowa definicja PPT wskazuje na obowiązek rejestracji tego podmiotu (a nie poprzednio na obowiązek powiadamiania). Jednocześnie w miejsce odwołania się do sprzedaży suszu tytoniowego, wprowadzono odwołanie do szerszego pojęcia „prowadzenia działalności w zakresie suszu tytoniowego”.

Ponadto od dnia 1 stycznia 2016 r. przepisy ustawy precyzyjnie wskazują, że pośredniczącym podmiotem tytoniowym może być tylko podmiot posiadający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium kraju, przedsiębiorca zagraniczny posiadający oddział z siedzibą na terytorium kraju, utworzony na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej lub przedsiębiorca zagraniczny, który wyznaczył podmiot reprezentujący go na terytorium kraju, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie suszu tytoniowego, który został wpisany do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych
foto: pixabay.com