Nabycie gazu przez spółdzielnię może być zwolnione z akcyzy – Akcyza

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2014 r. sygn. IPTPP3/443A-71/13-5/BJ. Wnioskodawca zadał pytanie, czy Spółdzielnia Mieszkaniowa zużywająca paliwo gazowe wyłącznie na potrzeby ogrzewania mieszkań oraz podgrzania ciepłej wody (nie posiada żadnych lokali wynajmowanych pod działalność gospodarczą), jest traktowana w myśl ustawy jako gospodarstwo domowe i w świetle nowo obowiązujących przepisów o podatku akcyzowym podlega zwolnieniu z tegoż podatku w myśl art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym.

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółdzielnia Mieszkaniowa używa gaz tylko i wyłącznie do ogrzewania mieszkań i podgrzewania ciepłej wody, nie posiada żadnych lokali, które wynajmuje na potrzeby działalności gospodarczej czy handlowej. Wszelkie opłaty za ogrzewanie i ciepłą wodę regulowane są przez mieszkańców czynszami. Czynsze zwolnione są z podatku od towarów i usług, Spółdzielnia nie wystawia w tym zakresie żadnych faktur – nie jest więc przedsiębiorstwem pośredniczącym w sprzedaży gazu. Stąd też można uznać, że spełnia ona warunki opisane w art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowymi podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego jako gospodarstwo domowe.

Organ przychylił się do tej interpretacji, wskazując na art. 1 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, zgodnie z którym celem spółdzielni mieszkaniowej (…) jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

Z powyższych okoliczności wynika, że Spółdzielnia, jako finalny nabywca gazowy, działający w imieniu członków Spółdzielni i ich rodzin, prowadzących gospodarstwa domowe, może nabyć wyroby gazowe o kodzie CN 2711 21 00 w zwolnieniu od akcyzy, w przypadku gdy będą przeznaczone do celów opałowych przez gospodarstwa domowe będące w zasobach Spółdzielni; przy czym zwolniona będzie sprzedaż tych wyrobów w ilościach nieprzekraczających:

  • 10 m3/h – gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, nie więcej niż 8.000 metrów sześciennych rocznie, albo
  • 25 m3/h – gazu ziemnego zaazotowanego grupy Lw, grupy Ls, grupy Ln albo grupy Lm, nie więcej niż 10.650 metrów sześciennych rocznie.

W przypadku, gdy sprzedaż ww. wyrobów gazowych będzie mieścić się w powyższych limitach, ustawodawca nie przewidział dodatkowych warunków zwolnienia od akcyzy.

Natomiast w przypadku sprzedaży wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 21 00 w ilościach większych niż powyżej wskazane, warunkiem zwolnienia będzie złożenie przez Spółdzielnię nabywającą ww. wyroby gazowe oświadczenia, że nie używa tych wyrobów na inne potrzeby niż prowadzenie gospodarstwa domowego, w tym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, albo oświadczenia o ilości tych wyrobów używanych na inne potrzeby niż prowadzone gospodarstwo domowe, w tym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, określonej przez nabywcę proporcjonalnie do wykorzystanej na te potrzeby powierzchni nieruchomości z uwzględnieniem mocy urządzeń grzewczych.

Tym samym zgodnie z art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy, w przypadku gdy gaz o kodzie CN 2711 21 00 będzie przeznaczony przez Spółdzielnię Mieszkaniową do celów opałowych w gospodarstwach domowych będących w zasobach Spółdzielni, Wnioskodawca będzie mógł nabyć ww. wyroby gazowe jako zwolnione od akcyzy, przy zachowaniu warunków określonych w art. 31b ust. 6 pkt 1 lub w art. 31b ust. 6 pkt 3 lit. b ustawy.

źródło