Jak obliczyć akcyzę od papierosów, gdy nie nadrukowano na nich maksymalnej cen detalicznej i nie zapakowano ich do opakowań detalicznych? – Akcyza

Odpowiedź na to pytanie może się różnić w zależności od tego, czy papierosy sprzedawane są „luzem” czy w opakowaniach jednostkowych (np. paczkach). Zgodnie z art. 99 ust. 1 pkt i ustawy o podatku akcyzowym, stawki akcyzy na wyroby tytoniowe wynoszą na papierosy, z zastrzeżeniem ust. 10 – 188,00 zł za każde 1000 sztuk i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej. Zgodnie z ust. 6 tego przepisu, za maksymalną cenę detaliczną przyjmuje się cenę wyznaczoną i wydrukowaną przez producenta, importera lub podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego na opakowaniu jednostkowym papierosów lub tytoniu do palenia, z zastrzeżeniem ust. 9. Zgodnie zaś z tym ustępem, w przypadku nabycia lub posiadania papierosów lub tytoniu do palenia znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w opakowaniach jednostkowych nieoznaczonych albo oznaczonych maksymalną ceną detaliczną, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony, stosuje się odpowiednio stawki akcyzy w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 i 2, przy czym za maksymalną cenę detaliczną przyjmuje się trzykrotną wartość średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów, o której mowa w ust. 5d, przeliczonej na jednostkę 1000 sztuk dla papierosów, a dla tytoniu do palenia, przyjmując założenie, że jednostka 1000 sztuk papierosów odpowiada 1 kilogramowi tytoniu do palenia.

Także w przypadku papierosów w opakowaniach jednostkowych nieoznaczonych maksymalną ceną detaliczną sprawa jest prosta – akcyza od nich powinna wynosić 188,00 zł za każde 1000 sztuk i 31,41% trzykrotności średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów.
W przypadku papierosów „luzem” sprawa już taka prosta nie jest, ponieważ przepisy nie przewidują możliwości posiadania czy też sprzedaży papierosów w tej formie. Tym niemniej zdarzają się one w praktyce. Należy zauważyć, że w tym przypadku nie znajdzie zastosowania art. 99 ust. 3 pkt 1, zgodnie z którym na papierosy nieobjęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy i nieoznaczone maksymalną ceną detaliczną stawki akcyzy wynoszą na papierosy – 343,98 zł za każde 1000 sztuk – ponieważ wszystkie papierosy znajdujące się „w konsumpcji” podlegają obowiązkowi oznaczania.

W tej sytuacji, w ocenie autora, istnieją dwie możliwości:

  1. istnieje luka ustawowa, która nie pozwala naliczyć akcyzy od papierosów „luzem” – ponieważ do obliczenia akcyzy potrzebna jest albo maksymalna cena detaliczna na opakowaniu, albo przynajmniej zapakowanie papierosów do opakowania detalicznego;
  2. w drodze profiskalnej wykładni zastosowanie mioże znaleźć art. 99 ust. 4, zgodnie z którym minimalna stawka akcyzy na papierosy wynosi 100% całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży papierosów.

W każdym razie – na pewno przepisy w sytuacji braku nadrukowanej ceny jednostkowej nie dają podstaw do szacowania tej ceny np. w oparciu o średnią cenę rynkową.

W ocenie autora, bardziej prawidłowa jest wykładnia zaprezentowana w pierwszym punkcie. Tym niemniej stanowisko organów podatkowych zapewne w te sytuacji byłoby odmienne.

źródło