Moduły handlowe do sprzedaży gier i loterii w centrach handlowych a podatek od nieruchomości

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 1 tej ustawy budynkiem jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Budowlą jest zaś obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Natomiast tymczasowy obiekt budowlany jest to obiekt przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Jak wynika z powyżej przytoczonej definicji tymczasowy obiekt budowlany to nic innego, jak obiekt budowlany, a więc budynek, budowla czy obiekt małej architektury, posiadający dodatkowe szczególne cechy (przeznaczony do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki czy też niepołączony trwale z gruntem). Zatem posiadanie tych szczególnych cech nie zmienia faktu, że zawsze mamy do czynienia z obiektem budowlanym. Tak więc tymczasowy obiekt budowlany mieści się jednocześnie definicji obiektu budowlanego, chociaż nie jest ani budowlą definiowaną w art. 3 pkt 3 przez wyliczenie, ani obiektem małej architektury, Jako budowla wymienione są przykładowo różne obiekty budowlane. Nie jest to więc katalog zamknięty obiektów budowlanych zaliczonych przez ustawodawcę do budowli. Obiektami budowlanymi są nie tylko wymienione w art. 3 pkt 1 budowle, budynki i obiekty małej architektury, ale i tymczasowe obiekty budowlane przeznaczone do czasowego użytkowania i obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem.
W przypadku budynków podatek od nieruchomości uiszczany jest od powierzchni użytkowej stanowiącej podstawę opodatkowania, bez względu na to co, co się w nim znajduje. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych dopuszcza opodatkowanie na tej samej jednostce powierzchni równocześnie budynku i gruntu albo budowli i gruntu. Nie jest jednak dopuszczalne opodatkowanie na tej samej jednostce powierzchni tych wszystkich trzech kategorii jednocześnie. Tym samym, jeżeli dany obiekt budowlany spełnia definicję budynku, znajdujące się w jego wnętrzu urządzenia i obiekty  nie mogą stanowić odrębnych obiektów budowlanych, będących odrębnym przedmiotem opodatkowania. Tak więc wszelkie budowle, co do zasady nie mogą podlegać odrębnemu opodatkowania jako budowle przy jednoczesnym opodatkowaniu budynku według jego powierzchni użytkowej Zatem moduł handlowy służący do sprzedaży gier i loterii znajdujący się w budynku nie podlega odrębnemu opodatkowaniu. Opodatkowaniu podlega budynek, w którym moduł się znajduje.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com