Liść tytoniu a opodatkowanie jego sprzedaży

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 23 września 2013 r., sygn. akt I SA/Rz496/13 uznał, że nie można twierdzić, że jeśli liść tytoniu jest oderwany od żywej rośliny, to trzeba go uznać za suchy i w efekcie opodatkować jego sprzedaż.

,,(…) Przepisy prawa unijnego, a w szczególności Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego – zwana dyrektywą horyzontalną, jak i Dyrektywę Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych nie regulują pojęcia susz tytoniowy. Natomiast susz tytoniowy według definicji z art. 99a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym oznacza suchy tytoń nie będący jeszcze wyrobem tytoniowym.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym w wersji obowiązującej od dnia 1 stycznia 2013 r., wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy. W załączniku Nr 1 do powyższej ustawy pod pozycją 45 umieszczono susz tytoniowy.

Ustawodawca krajowy był uprawniony do opodatkowania suszu tytoniowego podatkiem akcyzowym. Pozwalał na to art. 1 ust. 3 lit.a Dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r., zgodnie z którym państwa członkowskie mogą nakładać podatki na produkty inne niż wyroby akcyzowe. Jednakże objęte zamiarem sprzedaży przez skarżącego wyżej opisane liście tytoniu nie można uznać za susz tytoniowy, czy też suchy tytoń, z czym związane było trzecie pytanie skarżącego. Natomiast według organu wyżej opisane liści tytoniu stanowią susz tytoniowy, wobec czego w przypadku ich sprzedaży powstanie obowiązek odprowadzenia podatku akcyzowego (…)

(…) Zgodnie z pkt 7 do dyrektywy tytoniowej, producent powinien zostać zdefiniowany jako osoba fizyczna lub prawna, która faktycznie przygotowuje wyroby tytoniowe i ustala maksymalną detaliczną cenę dla każdego z państw członkowskich. Definicja producenta zawarta w art. 6 jak i pkt 7 preambuły do dyrektywy tytoniowej nie ma zastosowani Ado opodatkowania na gruncie krajowym suszu tytoniowego.

W związku z powyższym  liście tytoniu nie spełniają definicji wyrobów tytoniowych o których mowa w art. 98 ustawy o podatku akcyzowym, nie ma do nich zastosowani art. 99 ust. 1 tej ustawy, który określa definicję produkcji wyrobów tytoniowych.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com