Koszt uzyskania przychodu a polisa ubezpieczeniowa – CIT

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z dnia 13 grudnia 2013r. nr IPTPB3/423-386/13-3/KJ rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji kosztów uzyskania przychodów z tytułu wykupu polisy ubezpieczeniowej i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatku z tytułu wykupu polisy ubezpieczeniowej.

Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji maszyn i urządzeń do obróbki metali. Spółka posiada polisę odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia oraz wprowadzeniem produktu do obrotu. Zakres ubezpieczenia jest rozszerzony o szereg klauzul związanych między innymi z faktem, że Spółka większość swej produkcji eksportuje. W bieżącym roku skontaktował się ze Spółką nowy kontrahent, podmiot zagraniczny zwany dalej Odbiorcą, zainteresowany podpisaniem kontraktu o dużej wartości. W wyniku długotrwałych negocjacji Spółka podpisała z Odbiorcą w sierpniu 2013 r. kontrakt na wykonanie linii produkcyjnej. Jednym z warunków podpisania kontraktu, a także jednym z jego zapisów, było wykupienie przez Spółkę dodatkowej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z realizacją kontraktu. Zapisy polisy stanowią, że jej przedmiotem jest wyłącznie realizacja kontraktu na rzecz Odbiorcy. Z polisy tej nie może skorzystać żaden z pozostałych kontrahentów Spółki.

Ze względu na długotrwały proces produkcyjny realizacja kontraktu, tj. dostawa maszyn do Odbiorcy nastąpi najwcześniej w lutym 2014 r. Zgodnie z zapisami kontraktu Spółka wykupiła dodatkową polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z realizacją kontraktu na rzecz Odbiorcy w sierpniu 2013 r. Składka została opłacona jednorazowo. Okres ubezpieczenia określony w polisie to 8 sierpień 2013 r. – 7 sierpień 2014 r.

Organ podatkowy stanął na stanowisku, że koszt polisy ubezpieczeniowej dotyczącej zawartego kontraktu na wykonanie linii produkcyjnej należy uznać za koszt pośrednio związany z przychodami osiągniętymi przez podatnika. Nie można go powiązać bezpośrednio z konkretnym przychodem. Poniesienie go jest konieczne z uwagi na prawidłowe funkcjonowanie Spółki. W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r. nie ma możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia kosztów pośrednich, które dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy. Konieczne jest bowiem określenie, w jakim zakresie wydatki te dotyczą danego roku podatkowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zalicza się je do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Kategorie: CIT.