Wycena majątku a koszty uzyskania przychodów – CIT

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie gruntów lub prawa użytkowania wieczystego gruntów (z wyjątkiem opłat za użytkowanie wieczyste), nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części, ulepszenie środków trwałych, które powiększają wartość środków trwałych stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych; wydatki te, zaktualizowane z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, są jednak kosztem uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku bez względu na czas ich poniesienia. Za wydatki związane z nabyciem składników majątku należy uznać wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z tą transakcją i warunkujące jej przeprowadzenie. Do wydatków tych nie zalicza się kosztów wyceny majątku.

Zgodnie z art. 15 ust. 4 tej ustawy koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c.

W przypadku wyceny majątku dokonywanej w związku ze zbyciem składników majątku wydatki te stanowią koszt bezpośrednio związany z przychodem uzyskiwanym ze sprzedaży. Jeżeli jednak na podstawie dokonanej wyceny podatnik odstąpi od decyzji o zbyciu danego składnika majątku, wydatek ten stanowi koszt uzyskania przychodów w dacie podjęcia tej decyzji.

Kategorie: CIT.