Korekta uproszczonych zaliczek w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie wydanej decyzji organu podatkowego (CIT)

Decyzja organu I instancji określająca zobowiązanie podatkowe nie jest decyzją ostateczną. Od tej decyzji przysługuje środek zaskarżenia, jakim jest odwołanie od tej decyzji. Decyzja organu II instancji jest decyzją…

20. Korekta uproszczonych zaliczek w podatku dochodowym od osób prawnych

Kategorie: CIT.