Kary porządkowe w ordynacji podatkowej w 2014 r. – KKS

Zgodnie z projektem nowelizacji ordynacji podatkowej organy podatkowe będą mogły wyznaczać kary porządkowe (aktualnie do 2800 zł) także za bezzasadną odmowę okazania albo nieprzedstawienie w terminie określonego dowodu czy niewykonanie czynności postępowania podatkowego. Zmiany te mają wejść w życie jeszcze w 2014 r.

Zgodnie z nowelizacją organy podatkowe będą mogły nakładać karę porządkową na wzywaną osobę, jeżeli ta nie dokona „określonej czynności w wyznaczonym w wezwaniu terminie”. Należy przyjąć, że chodzi tu m. in. o przypadki, kiedy dana strona nie przedstawia dowodu .

„Zdarza się, że strona pragnąca uniknąć niekorzystnego rozstrzygnięcia odmawia przedstawienia niezbędnych dokumentów, których obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa. Przepisy Ordynacji podatkowej nie przewidują jednak żadnej sankcji za bezzasadną odmowę lub nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie przez stronę dowodu będącego w jej posiadaniu” – czytamy w projekcie. Brak możliwości pozyskania dokumentów od podatników utrudnia prowadzenie postępowania. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów nowe założenia mają usprawnić działania w postępowaniu dowodowym.

Resort wskazuje także, że nieprowadzenie ksiąg podatkowych wbrew obowiązkowi jest już zagrożone karą grzywny do 240 stawek dziennych, natomiast niewystawienie faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wbrew obowiązkowi, jest zagrożone karą grzywny do 180 stawek dziennych zgodnie z przepisami kodeksu karnego skarbowego. W związku z tym, przez objęcie tych działań przepisami kodeksu karnego skarbowego i zagrożeniem karą grzywny, nie będą mogły stanowić przedmiotu ukarania karą porządkową.

Powyższe wynika z założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, z dnia 2 grudnia 2013 r.