Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych od dnia 1 stycznia 2014 r. – PIT

Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych dnia 8 listopada 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1387). W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zmiany dotyczą wprowadzenie zwolnienia dochodów pochodzących ze sprzedaży praw majątkowych, otrzymanych darowizną albo odziedziczonych.

„Zmiana dotyczy opodatkowania udziałów i wkładów w spółdzielni, akcji w spółkach mających osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych będzie dochód w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn” – tłumaczy projektodawca.

Ponadto dodano przepis określający nową kategorię kosztów uzyskania przychodów, który umożliwia spadkobiercom pomniejszenie przychodów ze sprzedaży wymienionych wyżej wkładów, akcji, papierów wartościowych itp. o koszty poniesione na ich zakup przez spadkodawców.

Nowelizacja w szerszym zakresie dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, gdzie główna zmiany dotyczy przede wszystkim tego, że podatkiem tym będzie objęta spółka komandytowo-akcyjna, a nie jej wspólnicy. Wspólnicy natomiast będą opodatkowani z tytułu wypłat z zysku dokonywanych przez spółkę.

Kategorie: PIT.