Czynsz stanowiący wynagrodzenie za prawo do korzystania z samochodów – CIT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 22 stycznia 2014 r., sygn. akt I SA/Sz 1090/13, uznał że czynsz stanowiący wynagrodzenie za prawo do korzystania z samochodów jest kategorią odrębną od kosztów eksploatacji samochodów, dlatego nie stosuje się do niego ograniczenia wynikającego z kilometrówki.

Spółka, oddelegowująca swoich pracowników do pracy w kraju i za granicą ponosi wydatki z tytułu wynajmu samochodów osobowych. Oddelegowani pracownicy spółki korzystają z samochodów osobowych wynajętych od firm typu „rent a car” w miejscu docelowym określonym w delegacji do wykonani zadania służbowego. Z tego tytułu spółka otrzymuje wystawiona na siebie fakturę/rachunek. Oprócz tego pracownicy będący w podróży służbowej fakturami dokumentują także na zakup paliwa, części samochodowych, opłat za autostrady i parkingi, itp.

Poniesione wydatki na paliwo, opłaty za autostradę, opłaty za parking, spółka rozlicza za pośrednictwem ewidencji przebiegu pojazdu. Jedynie czynsz z tytułu wynajmu samochodu spółka zalicza w koszty bezpośrednio, z pominięciem ograniczenia wynikającego z tzw. „kilometrówki”.
Spółka wskazała także, że przy okazji awarii samochodów, pozostawienia samochodów firmowych do naprawy, na przegląd rejestracyjny czy też przegląd serwisowy wynajmuje samochody zastępcze. Opłatę z tytułu najmu samochodu zastępczego spółka podobnie jak opłatę za najem samochodu podczas podróży służbowej zalicza bezpośrednio do kosztów podatkowych z pominięciem ograniczenia wynikającego z kilometrówki.
Zdaniem organu podatkowego Spółka wydatki z tytułu wynajmu samochodów osobowych niestanowiących majątku spółki będzie mogła  zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z uwzględnieniem ograniczenia wynikającego z art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy  o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że czynsz najmu samochodu, który jest kosztem ponoszonym w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów nie mieści się w kategorii wydatków, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy  i może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów na zasadach określonych w art. 15 ust. 1 tej ustawy.
Sąd zwrócił uwagę na fakt, że z ogólnej definicji kosztów uzyskania przychodów zawartej w art. 15 ust. 1 ustawy  wynika, iż są to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Dlatego do kosztów uzyskania przychodów należałoby zaliczyć wydatki związane z opłatami z tytułu wynajmu przez spółkę samochodu osobowego dla celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Natomiast koszty eksploatacyjne takiego samochodu takie jak wydatki na paliwo, opłaty parkingowe i autostradowe, koszty części zamiennych itp. należy zaliczyć do kategorii kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy  i podlegającym ograniczeniom określonym w tym przepisie. Tak samo należałoby kwalifikować poniesione przez spółkę wydatki w sytuacji najmu samochodów zastępczych. W tej sytuacji mamy także do czynienia z umową najmu samochodu zastępczego i koniecznością uiszczenia czynszu z tego tytułu oraz z ponoszeniem wydatków związanych z eksploatacją pojazdu.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: CIT.