Zasady korygowania kosztów uzyskania przychodów sfinansowanych dotacją – CIT

Nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wydatki, na które podatnik otrzyma dofinansowanie stanowiące przychód wolny od podatku. Zawarte w art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych sformułowanie „bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów)” dotyczy także wydatków, które zostały najpierw przez podatnika poniesione, a dopiero później zrefundowane. Przepisy tej ustawy nie określają szczególnych zasad dokonywania korekt kosztów uzyskania przychodów. Wskazać jednak należy, że konieczność dokonania korekty nie „tworzy” odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, lecz odnosi się ściśle do stanu zaistniałego w przeszłości. Punktem odniesienia do jej dokonania jest zatem zdarzenie pierwotne.

Skorygowanie kosztów powinno następować w roku podatkowym (w latach podatkowych), w którym zostały wykazane „pierwotne” koszty uzyskania przychodu. Otrzymanie dofinansowanie i związana z tym korekta kosztów (ich zmniejszenie) nie zmienia bowiem momentu poniesienia i potrącenia kosztu, a jedynie jego wysokość. Koszty powinny być zatem zmniejszone w roku podatkowym (w latach podatkowych), w którym zostały wykazane (korekta wsteczna kosztów). Powyższe oznacza, że po otrzymaniu dofinansowania podatnik jest obowiązany do skorygowania (zmniejszenia) kosztów uzyskania przychodów za okresy rozliczeniowe, w których wykazał te koszty w wysokości zawyżonej. Korekta kosztów winna dotyczyć więc miesiąca (roku), w którym koszty ujęto podatkowo – jako koszty uzyskania przychodu.

Podatnik w momencie otrzymania dofinansowania stanowiącego przychody wolne od podatku jest obowiązany do wstecznego skorygowania potrąconych wcześniej kosztów uzyskania przychodu w takiej części, w jakiej są one sfinansowane z przychodów zwolnionych. W przypadku, gdy podatnik otrzymuje dofinansowanie w roku następnym po roku, w którym wydatki sfinansowane następnie przychodami wolnymi od podatku zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, podatnik obowiązany jest do wstecznej korekty kosztów uzyskania przychodu w roku (okresie), w którym te koszty zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Koszty powinny być zatem zmniejszone w roku podatkowym (okresie), w którym zostały „pierwotnie” wykazane (potrącone).

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: CIT.