Czy zwrot wydatków na wytworzenie środka trwałego stanowi przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Jeśli będziemy mieli do czynienia ze zwrotem uprzednio poniesionego wydatku, to jest możliwe niezaliczanie do przychodów otrzymanych kwot, przy równoczesnym wyłączeniu stosownej części odpisów amortyzacyjnych z kosztów uzyskania przychodu.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów nie zalicza się zwróconych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Skoro zatem poniesione wydatki nie były kosztem, to ich zwrot nie stanowi przychodu, ale zwrócona część wartości początkowej oznacza, że naliczone od niej odpisy amortyzacyjne nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania.
Kluczową kwestią zatem jest ustalenie, czy zwrot wydatków na wytworzenie środka trwałego można uznać za zwrot innych wydatków, o których jest mowa w ww. art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy, a tym samym otrzymane z tego tytułu kwoty nie stanowiłyby przychodu podatkowego, przy równoczesnym wyłączeniu z kosztów podatkowych tej części odpisów amortyzacyjnych, która odpowiada kwocie otrzymanego zwrotu. W tym przedmiocie szczegółowo wypowiedział się WSA we Wrocławiu w wyroku z 12 września 2013 r., SA/Wr 1151/13, określając wzajemną relację obu wskazanych wyżej regulacji oraz wyjaśniając znaczenie pojęć w nich zawartych. Sąd stwierdził, że aby dany wydatek mógł być zaliczony do kategorii „innych wydatków”, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 6a powołanej ustawy konieczne jest by „wydatek ten nie został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów” w rozumieniu art. 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. oraz by wydatek został wcześniej przez podatnika poniesiony, a następnie zwrócony podatnikowi, przy czym wydatek poniesiony jest odpowiednikiem wydatku zwróconego. Tak więc „wydatek zwrócony” to ten sam, a nie taki sam, wydatek, który został poniesiony. Zwróconym innym wydatkiem nie jest bowiem uzyskana przez podatnika kwota, która tylko odpowiada wartości poniesionego wydatku, lecz nie stanowi jego zwrotu. Sąd powołał się przy tym na wyroki NSA: z dnia 1 grudnia 2005 r., FSK 2673/04) oraz z dnia 13 lipca 2010 r., II FSK 455/09, w których również oceniane było powyższe zagadnienie.

Jeśli zatem będziemy mieli mamy do czynienia ze zwrotem uprzednio poniesionego wydatku, to jest możliwe skorzystanie z rozwiązania w postaci niezaliczania do przychodów otrzymanych kwot, przy równoczesnym wyłączeniu stosownej części odpisów amortyzacyjnych z kosztów uzyskania przychodu.  

źródło: Instytut Studiów Podatkowych

Kategorie: CIT.