Czy zwrot wkładu lokatorskiego daje prawo do ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych? – PIT

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 26 lutego 2014 r., (nr IPTPB2/415-721/13-5/KKu), uznał, że zwrot wkładu lokatorskiego nie daje prawa do ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższa interpretacja była wynikiem zapytania podatniczki czy świetle przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. może być zwolniona przedmiotowo z obowiązku zapłaty podatku dochodowego z tytułu zwrotu wkładu mieszkaniowego od Spółdzielni Mieszkaniowej, jeżeli kwotę jaką uzyskała w całości przeznaczyła na zakup własnościowego lokalu mieszkalnego i jego modernizację w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od dnia wypłaty wkładu mieszkaniowego.

Podatniczka stała na stanowisku, iż powinna być zwolniona z podatku. Opierała swe stanowisko na tym, że cała kwota zwrotu została przeznaczona na zakup mieszkania, w związku z czym wydaje się logiczne, że przepisy w tej kwestii powinny być analogiczne do tych o zwolnieniu z obowiązku podatkowego: zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe.

W 2014 r. otrzymała od spółdzielni informację PIT-8C, z której wynikało, że zwrócony wkład jest dla niej przychodem. Spytała więc izbę skarbową, czy może skorzystać z ulgi mieszkaniowej, skoro całą otrzymaną kwotę przeznaczyła w ciągu dwóch lat na zakup mieszkania własnościowego. Powołała się na art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz 21 ust. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., z których wynika zwolnienie dla kwot wydatkowanych na własne cele mieszkaniowe.

Zdaniem izba skarbowa ulga nie przysługuje w tym przypadku. Według organu ulga tego rodzaju zostaje przewidziana tylko dla właścicieli nieruchomości, natomiast podatniczce przysługiwało jedynie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. Podatniczka może skorzystać ze zwolnienia zapisanego w art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. Izba dodała, że wprawdzie cały zwrot wkładu mieszkaniowego jest dla podatniczki przychodem, to nie w całości podlega on opodatkowaniu.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: PIT.