Czy zwrócony przez US podatek wynikający z dokonanej korekty będzie przychodem z działalności gospodarczej czy też przychodem z innych źródeł?

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 16 maja 2014 r., nr IPPB1/415-189/14-2/ES rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odzyskania nienależnego podatku od towarów i usług.
Przedmiotowe rozstrzygniecie zapadło w następującym stanie faktycznym. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów i świadczenia usług podologicznych. Usługi podologiczne jako usługi medyczne do końca 2010 r. na podstawie art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług były zwolnione z tego podatku. W dniu 11.02.2011 r. podatnik zwrócił się do Ministra Finansów o indywidualną interpretację przepisów – czy w świetle przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011 r. usługi te w dalszym ciągu będą korzystały ze zwolnienia z podatku. Organ podatkowy uznał, że spełnia wszystkie przewidziane prawem przesłanki przedmiotowe i podmiotowe do zwolnienia tych usług od dnia 1 stycznia2011 r. z tego podatku (interpretacja nr IPPB2/443-197/11-2/ KOM). W dniu 18.01.2013 r. Minister Finansów z urzędu zmienił tę interpretację i orzekł, że Wnioskodawczyni nie spełnia przesłanki podmiotowej do zwolnienia usług podologicznych z podatku od towarów i usług (zmiana interpretacji nr PT8/033/13S/490/PBD/12/PK-960). W związku z tym, że zmianę interpretacji podatnik otrzymał dnia 23 stycznia, od 24 stycznia 2013 r. świadczyła te usługi jako opodatkowane stawką podstawową. Wszystkie koszty ponoszone w swojej działalności traktowała jako koszty dotyczące sprzedaży opodatkowanej więc cały podatek naliczony podlegał odliczeniu w 100%. Jednocześnie podatni wniósł sprawę do WSA, którą wygrała. Sąd w wyroku sygn.akt III SA/Wa 941/13 orzekł, że spełnia warunki do zwolnienia tych usług z tego podatku. W przypadku, gdy Ministerstwo nie wniesie apelacji od wyroku lub też sprawę przegra, na podstawie art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawczyni będzie musiała dokonać korekty podatku należnego oraz naliczonego od sprzedaży usług podologicznych. Usługi podologiczne, jako świadczone dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ewidencjonowane są jedynie w kasie fiskalnej. Podatnik nie będzie w stanie pobranego od tych usług podatku od towarów i usłgzwrócić osobom, które z tych usług korzystały. Zwrócony przez Urząd Skarbowy, na podstawie korekty deklaracji VAT-7, podatek należny z tytułu dokonanej korekty będzie więc przychodem podatnika do opodatkowania podatkiem dochodowym. Jako przedsiębiorca planując działalność gospodarczą wprowadzając na polski rynek zupełnie nowe usługi podologiczne, podatnik planował ceny tych usług na podstawie obowiązujących przepisów. Po zmianie przepisów w 2011 roku, na podstawie interpretacji indywidualnej w dalszym ciągu ze zwolnieniem. Decyzją Ministra Finansów z dnia 18.01.2013 roku podatnik został zobowiązany do wprowadzenia stawki 23%, lecz niezależnie od tego dodatkowego obciążenia sytuacja rynkowa w żaden sposób nie pozwalała na podniesienie cen świadczonych usług o 23%. Podatek od towarow i usługstał się kosztem podatnika.
W przedmiotowej sprawie organ podkreślił, że analizowane zdarzenie nie zostało bezpośrednio wymienione w regulacjach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako skutkujące albo nieskutkujące powstaniem przychodu. Ponadto wykazał, że konstrukcja prawna podatku od towarów i usług, który z założenia jest neutralny dla przedsiębiorców, potwierdza także tezę, iż zmniejszenie podatku należnego nie skutkuje powstaniem przychodu w podatku dochodowym. Istota podatku od towarów i usług polega bowiem na tym, że powinien on pozostawać neutralny dla przedsiębiorcy, co oznacza, że nie może on ponosić ciężaru tego podatku. Takie pojmowanie tego podatku zdaniem organu znajduje wyraz w treści art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z jego treścią w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zasada neutralności oznacza, że podatek od towarów i usług nie stanowi z reguły ani przychodu, ani kosztu uzyskania przychodu. Taki stan rzeczy ma miejsce zarówno w przypadku podatku należnego, jak i naliczonego. Przepis cyt. art. 14 ust. 1 ustawy wprost stanowi, że u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług – przychodu nie stanowi należny podatek od towarów i usług. Ponadto organ podatkowy wykazał, że z art. 14 ust. 3 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że do przychodów nie zalicza się zwolnionych od wpłat należności z tytułu podatku od towarów i usług oraz zwróconej różnicy podatku od towarów i usług, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów. Jednocześnie organ podkreślił, że co do zasady – przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uniemożliwiają zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów naliczonego podatku od towarów i usług, gdyż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnik może rozliczyć ten podatek poprzez obniżenie kwoty podatku należnego.

Reasumują w konsekwencji powyższego realizowana jest ww. zasada neutralności podatku od towarów i usług dla przedsiębiorcy. Dlatego też, skoro podatnik – po spełnieniu określonych uwarunkowań – dokona korekty należnego podatku od towarów i usług, to zwrot podatku od towarów i usług będzie neutralny w podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym stanowisko podatnika, że zwrócony podatek będzie stanowił przychód z innych źródeł organ uznał za nieprawidłowe.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: PIT.