Czy wykonując czynności zlecone podatnik jest zwolniony z obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz comiesięcznego obliczania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy? – PIT

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 7 stycznia 2014 r., nr IPTPB1/415-648/13-2/DS rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów otrzymywanych na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.

Przedmiotowe rozstrzygniecie zapadło w następującym stanie faktycznym. Podatnik wskazał, że jako zleceniobiorca zawarła z Powiatowym Lekarzem Weterynarii umowy na określone czynności weterynaryjne. Czynności te wykonuje na podstawie decyzji administracyjnej Powiatowego Lekarza Weterynarii, wyznaczającej jego do wykonywania w imieniu i na rzecz Inspekcji określonych czynności, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej. Za wykonanie czynności na rzecz Powiatowego Lekarza Weterynarii podatnik otrzymuje comiesięczne wynagrodzenie określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, ewidencjonowaną za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Ponadto, z tego tytułu jest płatnikiem składek na własne ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Organ podatkowy uznał, że otrzymywane świadczenia z tytułu umowy zawartej zgodnie z przepisami ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej na wykonanie czynności określonych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy, podatnik prawidłowo kwalifikuje do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, zdaniem organu, otrzymywane przychody z działalności wykonywanej osobiście, nie podlegają ewidencjonowaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, a tym samym podatnik nie ma obowiązku comiesięcznego obliczania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z wykonywaniem czynności weterynaryjnych, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z Powiatowym Lekarzem Weterynarii. W konsekwencji, podatnik może w rocznym zeznaniu podatkowym zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, odliczyć do wysokości uzyskanego za dany rok podatkowy dochodu, o ile nie zostały zaliczone w trakcie roku podatkowego do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej.

Natomiast zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne podatnik ma prawo odliczyć od podatku dochodowego, jednakże z uwzględnieniem ograniczenia wynikającego z art. 27b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. kwota składki, o którą zmniejsza się podatek nie może przekroczyć 7,75% podstawy jej wymiaru.

Kategorie: PIT.