Brak przychodu w przypadku wygaśnięcia zobowiązania w drodze konfuzji – PIT

Podatnik zamierza zostać wspólnikiem spółki osobowej. Majątek spółki osobowej będzie składać się między innymi z wierzytelności spółki osobowej wobec podatnika. Następnie podatnik wraz z pozostałymi wspólnikami rozwiąże spółkę osobową w trybie art. 67 § 1 kodeksu spółek handlowych – tj. wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki, przez co podatnik stanie się bezpośrednim udziałowcem spółki należącej uprzednio do spółki osobowej oraz właścicielem wierzytelności i środków pieniężnych składających się na majątek Spółki osobowej. W związku z powyższym wierzytelności spółki osobowej wobec podatnika wygaśnie wskutek konfuzji – podatnik stanie się jednocześnie wierzycielem i dłużnikiem. Czy w przypadku, gdy zobowiązanie podatnika wobec spółki osobowej wygaśnie wskutek konfuzji, powstanie po jego stronie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Konfuzja nie wypełnia dyspozycji tego przepisu. Dlatego też wygaśnięcie zobowiązania podatnika wobec spółki poprzez konfuzję nie spowoduje po jego stronie powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Pogląd ten jest zgodny ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi wyrażonym w interpretacji indywidualnej z dnia 9 grudnia 2013 r. Organ słusznie stwierdził, że „świadczenie nieodpłatne związane jest ze zdarzeniami prawnymi i gospodarczymi o charakterze zobowiązaniowym, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osoby, mające konkretny wymiar finansowy. Nieodpłatnym świadczeniem nie będzie więc przysporzenie „samemu sobie”. W sytuacji, gdy po obu stronach stosunku zobowiązaniowego stoją te same osoby, są one jednocześnie uprawnionymi i zobowiązanymi, zachodzi tzw. konfuzja, której skutkiem jest wygaśnięcie zobowiązania. Brak stosunku zobowiązaniowego wyklucza jakiekolwiek świadczenie, w tym świadczenie nieodpłatne”.

Kategorie: PIT.