Czy koszty modernizacji nieruchomości niebędącej środkiem trwałym, wnoszonej aportem do spółki w zamian za udziały (akcje), mogą być kosztem uzyskania przychodu? – PIT

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny. Przy tym – w myśl art. 30b ust. 1 tej ustawy – od dochodów uzyskanych m.in. z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. W myśl art. 30b ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem jest w takim przypadku różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e powołanej ustawy. Zgodnie natomiast z art. 22 ust. 1e pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część – na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów – ustala się koszt uzyskania przychodu w wysokości faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie składników majątku, będących przedmiotem wkładu. Przepis ten znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy przedmiotem aportu nie były udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Zatem w jeżeli przedmiotem aportu jest nieruchomość niebędąca u wnoszącego aport środkiem trwałym, wówczas kosztami uzyskania przychodów są faktycznie poniesione, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów, wydatki na nabycie tej nieruchomości. Oznacza to, że koszty remontu lub modernizacji nieruchomości nie mogą w takim przypadku stanowić kosztów uzyskania przychodów. Podobny pogląd wyraził NSA, który w wyroku z dnia 19 grudnia 2013 r. (II FSK 179/12) stwierdził, że w powyższej sytuacji pojęcia „wydatków poniesionych na nabycie” nie można utożsamiać z wydatkami poniesionymi na remont i modernizację.

Kategorie: PIT.