Brak zwolnienia nabywanych wyrobów gazowych przez muzeum

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 19 marca 2014 r. (sygn. IPPP3/443-9/14-2/SM), rozstrzygnął kwestię dotyczącą ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia dla nabywanych wyrobów gazowych przeznaczonych do celów opałowych.

Przedmiotowe rozstrzygniecie zapadło w następującym stanie faktycznym: Muzeum jest samorządową instytucją kultury o charakterze naukowo-badawczym, dokumentacyjnym i edukacyjnym, wpisane przez Samorząd Województwa do Rejestru Instytucji Kultury pod Nr RIK. Muzeum nie prowadzi działalności gospodarczej, finansowane jest przez Samorząd Województwa. Muzeum wyrób gazowy przeznacza tylko i wyłącznie do celów opałowych (ogrzewanie Muzeum z własnej kotłowni). W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy muzeum jako samorządowa instytucja kultury w świetle nowego stanu prawnego (opodatkowanie akcyzą gazu ziemnego przeznaczonego do celów opałowych) jest zwolnione od naliczania podatku od akcyzy?

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, Zgodnie z art. 31b ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 przeznaczone do celów opałowych przez enumeratywnie wymienione w tym artykule podmioty, w tym organy administracji publicznej. Zdaniem organu podatkowego zakres pojęcia „organy administracji publicznej” definiowany jest na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o samorządzie województwa. Z analizy powyższych przepisów wynika, że pomimo faktu, że Muzeum:

  • jest samorządową instytucją kultury o charakterze naukowo-badawczym, dokumentacyjnym i edukacyjnym,
  • wpisane jest przez Samorząd Województwa do Rejestru Instytucji Kultury pod Nr RIK,
  • organizatorem jest samorząd Województwa

nie można uznać go za organ administracji publicznej.

Oznacza to, że muzeum powinno nabywać gaz ziemny przeznaczony do celów opałowych na zasadach ogólnych z akcyzą zapłaconą w cenie tego wyrobu.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com