Gaz ziemny zużywany do hodowli drobiu

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 14 marca 2014 r. (sygn. ILPP3/443-126/13-3/TW), rozstrzygnął kwestię dotyczącą ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym w zakresie w zakresie zwolnienia gazu ziemnego zużywanego w pracach rolniczych

Przedmiotowe rozstrzygniecie zapadło w następującym stanie faktycznym: Wnioskodawca w ramach gospodarstwa rolnego prowadzi chów brojlerów. Dla celów ogrzewania kurników korzysta z gazu ziemnego dostarczanego przez „A” od roku 2006. Zainteresowany ma zainstalowaną nagrzewnicę typu „E” na co otrzymał pozwolenie zintegrowane wydane przez Urząd Marszałkowski i „A”. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w związku z odchowem brojlera kurzego zużywany gaz ziemny zwolniony jest od podatku akcyzowego?

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, ustawodawca w określonych przypadkach przewidział zwolnienia dla wyrobów gazowych. Podstawowe zwolnienia określone zostały w art. 31b ust. 1 ustawy który stanowi, że zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych, w tym w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie. Przeznaczenie wyrobów gazowych do jednego z celów wskazanych w art. 31b ustawy uprawnia do zużywania zwolnionego od podatku wyrobu gazowego. Podkreślić przy tym należy, że zakres określonych w tym przepisie zwolnień nie może być interpretowany rozszerzająco.
Zdaniem organu podatkowego powyższe przepisy umożliwiają zwolnienia od podatku m.in. w pracach rolniczych, przy czym z uwagi na brak definicji legalnej tego pojęcia trzeba odwołać się do znaczenia językowego. Prace rolnicze to zatem działalność związana z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt gospodarskich. Oznacza to, że prowadzona przez Wnioskodawcę działalność polegająca na chowie brojlerów  mieści się w zakresie pojęcia działalności rolniczej, a zużywany do ogrzewania gaz ziemny (w ramach tej hodowli) może korzystać ze zwolnienia od podatku.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com