Badanie skuteczności oświadczeń woli przez organy podatkowe przy przychodzie z tytułu objęciu udziałów w zamian za wkład niepieniężny – PIT

Podatnik obejmuje udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczona odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności do nieruchomości. Organ podatkowy decyzją określa zobowiązanie  podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu przychodów uzyskanych z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych. Podatnik odwołuje się od decyzji twierdząc, że objęcie akcji w ogóle nie miało miejsca z uwagi na wadę oświadczenia woli w postaci błędu. Czy jeżeli organy podatkowe powezmą wątpliwość co do skuteczności oświadczenia woli o objęciu udziałów, powinny wystąpić do sądu powszechnego z powództwem o ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa lub w inny sposób ustalić, czy faktycznie doszło do prawidłowo złożonego oświadczenia woli?

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny. Natomiast w myśl art. 17 ust. 1a pkt 2 tej ustawy przychód określony w art. 17 ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Biorąc pod uwagę powyższe należy dojść do wniosku, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wiąże skutek w postaci wystąpienia obowiązku podatkowego z prawidłowo i ważnie dokonanym wpisem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru, a nie z prawidłowością złożonego oświadczenia woli o wniesieniu aportu niepieniężnego czy też oświadczeń wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego lub uchylenia sie od ich skutków prawnych. Zatem organy podatkowe nie mają obowiązku badania, czy w takim przypadku faktycznie doszło do prawidłowego złożenia oświadczenia woli.

Powyższy pogląd jest zgodny z wyrokiem NSA z dnia 23 października 2013 r. (II FSK 555/13). W wyroku tym stwierdzono, że „dokument w postaci odpisu z rejestru przedsiębiorców jest dla organów podatkowych wiążący i posiadając moc dokumentu urzędowego stanowi dowód tego, co zostało w nim stwierdzone. Jednakże wpis do KRS zawierający domniemanie wzruszalne, może zostać wykreślony lub zmieniony, a nawet wyeliminowany z obrotu prawnego z mocą wsteczna (ex tunc), lecz wyłącznie w odrębnym od postępowania podatkowego trybie”.

Kategorie: PIT.