Zwolnienie z podatku przychodu z tytułu premii termomodernizacyjnej

Przychód z tytułu premii termomodernizacyjnej podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Przychody z tytułu premii termomodernizacyjnej mieszczą się w dyspozycji powyższego przepisu. Potwierdza to interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia z dnia 5 marca 2008 r., DD6/8213/11/KWW/07/MB7/82: „Związane z wyżej wymienionymi budynkami (lokalami mieszkalnymi i pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami przychody (np. opłaty, czynsze, odsetki za zwłokę od nieterminowych ich wpłat) oraz sfinansowane z nich koszty stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. (..) Przychodem tym jest także premia termomodernizacyjna, o której mowa w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz. 1121, z późn. zm.), przyznawana m.in. spółdzielniom mieszkaniowym oraz wspólnotom mieszkaniowym na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, którego celem jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię oraz ograniczenie strat energii w zasobach mieszkaniowych, co w konsekwencji wpływa na koszty utrzymania tych zasobów. Premię tę stanowi 25% umorzonej kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia. Przychody i koszty składające się na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi są jednocześnie przychodami i kosztami podatkowymi w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 oraz art. 15 ust. 1, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1). Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolny jest od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.”

Stanowisko to znalazło potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych: Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 sierpnia 2013 r., IBPBI/2/423-659/13/BG; Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w z dnia 17 grudnia 2012 r., ITPB3/423-619c/12/PST; Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 września 2011 r., IBPBI/2/423-700/11/CzP oraz IBPBI/2/423-701/11/CzP; Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 11 lutego 2011 r., IBPBI/2/423-1598/10/AK. Jeszcze szerszą wykładnię zastosował Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 26 listopada 2010 r., sygn. I SA/Wr 1048/10,  stwierdzając, że dotacje każdego rodzaju mogą zostać zwolnione z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44: „Zdaniem Sądu również pozyskiwanie środków finansowych w postaci dotacji, na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych należy zaliczyć do czynności mieszczących się w pojęciu „gospodarowania zasobami mieszkaniowymi”. (…) Zatem otrzymane przez Spółdzielnię dotacje z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi będą zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p., jeśli zostaną przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.”

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: CIT.