Zwolnienie z opłaty uzdrowiskowej osób przebywających w szpitalach uzdrowiskowych

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opłata uzdrowiskowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach. Ust. 2 tego przepisu zawiera katalog zwolnień, z którego m.in. wynika, że opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się od osób przebywających w szpitalach. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie definiuje pojęcia „szpital”, zatem należy zastosować pojęcie użyte w ustawi o działalności leczniczej, zgodnie z którym szpital oznacza przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne. Z kolei świadczenia szpitalne są to wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych  świadczeń zdrowotnych; świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania nieprzekraczającym 24 godzin. Zgodnie ze wskazaną ustawą stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne inne niż świadczenie szpitalne to świadczenie opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, świadczenia z zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa uzdrowiskowego, udzielane pacjentom, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonych, stałych pomieszczeniach.

Szpital uzdrowiskowy zgodnie z art. 6 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym jest jednym z zakładów leczenia uzdrowiskowego. Ustawa ta nie przesądza, czy stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne udzielane przez zakład lecznictwa uzdrowiskowego są świadczone w rodzaju szpitalne czy inne niż szpitalne.

Szpital uzdrowiskowy to tylko jedna z nazw zakładu lecznictwa uzdrowiskowego. Takim samy zakładem są sanatoria i przychodnie uzdrowiskowe oraz zakłady przyrodolecznicze. Szpital uzdrowiskowy nie posiada definicji wyróżniającej go spośród innych form zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. Nie można uznać, że przywilej zawarty w art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych dotyczy również osób przebywających w szpitalach uzdrowiskowych. Nadanie temu pojęciu treści wychodzących poza granice ustawowej definicji szpitala stanowiłoby niedopuszczalna wykładnię rozszerzającą. Jeżeli ustawodawca zwolnił z opłaty uzdrowiskowej osoby przebywające w szpitalach, to oznacza to, co jest w przepisie, czyli szpital, nie zaś szpital uzdrowiskowy. Zatem należy przyjąć, że osoby przebywające w szpitalach uzdrowiskowych nie podlegają zwolnieniu z opłaty uzdrowiskowej na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com