Zwolnienie usług kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego w podatku od towarów i usług – VAT

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 w zw. z pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od tego podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub finansowane w całości ze środków publicznych. Jak orzekł NSA w wyroku z dnia 8 marca 2013 r. (sygn. I FSK 600/12 ) przez kształcenie zawodowe należy rozumieć nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Jak orzekł WSA w Łodzi w wyroku z dnia 4 kwietnia 2013 r. (sygn. I SA/Łd 104/13) przykładem takiego kształcenia jest nauczanie wybranych zagadnień kryminologii, kryminalistyki i terroryzmu, prawa karnego i wykroczeń, prawa cywilnego oraz konwojowania ma bezpośredni związek z przygotowaniem do wykonywania zawodu technika ochrony fizycznej osób i mienia.

Kategorie: VAT.