Opodatkowanie dywidendy niepieniężnej podatkiem od towarów i usług – VAT

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (w brzmieniu przed dniem 1 kwietnia 2013 r.), przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne darowizny – jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów. Czy biorąc pod uwagę fakt, że w przypadku wypłaty dywidendy w formie niepieniężnej brak jest ekwiwalentnego świadczenia po stronie spółki, z którego ta rezygnuje, przekazanie akcjonariuszom dywidendy w formie niepieniężnej jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

W wyniku przekazanie dywidendy dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania rzeczami wchodzącymi w jej skład na inną osobę. Przekazanie może nastąpić w wyniku różnorakich zdarzeń, w tym również w wyniku wykonania uchwały o wypłacie dywidendy w formie niepieniężnej. Zatem w sytuacji, w której podatnikowi przysługiwało w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów przekazanych następnie w formie dywidendy czynność przekazania tych towarów stanowi opodatkowaną dostawę towarów. Powyższy pogląd jest zgodny z wyrokiem WSA we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2012 r. (I SA/Wr 517/12).

Kategorie: VAT.