Zbiorcze faktury przy WDT – VAT

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 16 sierpnia 2013 r., nr IPPP3/443-444/13-2/JK rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania zbiorczych faktur przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów w stanie prawnym obowiązującym w 2013 roku.

Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. Podatnik dokonuje sprzedaży towarów do podmiotów z Grupy E. z innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z państw trzecich. Sprzedaż tych towarów odbywa się na podstawie umów łączących podatnika oraz poszczególne spółki z Grupy E. W przypadku dostaw towarów realizowanych do odbiorców z krajów członkowskich Unii Europejskiej, faktury dokumentujące te dostawy wystawiane są w terminie 7 dni od dnia realizacji dostawy. Z kolei, faktury dokumentujące dostawy towarów na rzecz odbiorców z państw trzecich, wystawiane są w dniu dokonania wysyłki towarów przez podatnika. Obecnie, podatnik zamierza podpisać nowe umowy, na podstawie których realizowane będą dostawy towarów do podmiotów z Grupy E. Współpraca podatnika z innymi spółkami z grupy E. ma charakter długofalowy, co oznacza, iż podatnik będzie realizował również na podstawie nowych umów powtarzalne dostawy towarów przez dłuższy okres czasu, zaś w każdym miesiącu może dochodzić do kilku lub kilkunastu dostaw towarów realizowanych na rzecz tego samego nabywcy. Zgodnie z nowymi umowami o współpracy, podatnik ma być uprawniony do wystawiania zbiorczych faktur, które będą dokumentować dostawy towarów zrealizowane na rzecz określonego (jednego) odbiorcy w trakcie danego miesiąca. Faktury zbiorcze mają być wystawiane w ostatnim dniu miesiąca, w którym dokonano dostawy towarów.

Podatnik powziął wątpliwości czy ma prawo do dokumentowania wszystkich (lub kilku odrębnych) dostaw towarów, zrealizowanych w trakcie danego miesiąca na rzecz jednego nabywcy z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, poprzez wystawienie jednej faktury w ostatnim dniu tego miesiąca (dokumentującej sprzedaż z całego miesiąca).

Organ podatkowy uznał, że możliwość wystawiania zbiorczych faktur, dokumentujących transakcje dokonane w trakcie miesiąca kalendarzowego istnieje, gdy faktura wystawiona jest najpóźniej ostatniego dnia tego miesiąca, w którym miały miejsce dostawy towarów lub były świadczone usługi. Przy tym w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano lub przemieszczono towar.

Reasumując w  obecnie obowiązującym stanie prawnym, podatnik ma prawo do dokumentowania wszystkich (lub kilku odrębnych) dostaw towarów, zrealizowanych w trakcie danego miesiąca na rzecz jednego nabywcy z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, poprzez wystawienie jednej faktury w ostatnim dniu tego miesiąca (dokumentującej sprzedaż z całego miesiąca).

Kategorie: VAT.