Stawki podatku od towarów i usług przy dostawie w procedurze celnej 4200 – VAT

W przypadku dokonania importu w procedurze 4200, zgodnie z §14 rozporządzenia wykonawczego, zastosowanie znajdują następujące stawki do występujących kolejno czynności:

  1. co do importu towarów na terytorium kraju – w przypadku prawidłowo zastosowanego zwolnienia – czynność ta jest zwolniona z podatku;
  2. co do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – w przypadku prawidłowego zastosowania przepisów dotyczących tej czynności, tzn. jeżeli zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług:
  • podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej;
  • podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;
  • podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.
    – stosuje się stawkę podatku 0%.

W przypadku natomiast:

  1. nieprawidłowego zastosowania zwolnienia z §14 rozporządzenia wykonawczego – zastosowanie do transakcji importu znajduje stawka podstawowa;
  2. nieprawidłowego dokonania WDT (lub braku posiadania stosowanych dokumentów potwierdzających WDT) – zastosowanie również znajduje stawka podstawowa.
Kategorie: VAT.