Wyrok z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie C-437/12 (X), czyli wyższa opłata rejestracyjna od samochodów używanych sprowadzanych z zagranicy niż od samochodów krajowych jest niezgodna z prawem UE – dotyczy podatki rejestracyjne

Wyrok zapadł w przedmiocie opłaty od samochodów osobowych i motocykli, jaką musiała zapłacić przy rejestracji w Niderlandach pojazdu samochodowego pochodzącego z innego państwa członkowskiego.

W dniu 11 stycznia 2010 r. w związku z rejestracją samochodu osobowego w Niderlandach X złożyła deklarację dotyczącą opłaty BPM wskazującą kwotę 5.776 EUR i zapłaciła tę kwotę. Pojazd został dopuszczony do ruchu po raz pierwszy w Niemczech w dniu 30 maja 2006 r. i nosił niemieckie numery rejestracyjne. X wniosła zażalenie dotyczące należnej i zapłaconej kwoty opłaty BPM. Ponieważ holenderski organ podatkowy oddalił to zażalenie, X wniósł skargę do sądu administracyjnego. Sąd ten częściowo uwzględnił skargę i przyznał zwrot opłaty BPM w wysokości 1.233 EUR. X wniósł jednak odwołanie ponieważ uznała, że przy obliczaniu kwoty należnej opłaty BPM, należy wyjść od kwoty opłaty, która nadal ciąży na podobnych używanych samochodach zarejestrowanych w okresie od 1 lutego 2008 r. do 31 grudnia 2009 r., w której podstawie opodatkowania nie znajdowała się jeszcze część dotycząca emisji CO2. X wniosła również o zwrot zapłaconej opłaty BPM w wysokości 2.809 EUR. X podniosła, że opłata BPM jest sprzeczna z prawem Unii. Jej kwota jest jeszcze wyższa, niż kwota, jaka ciążyła na podobnych używanych pojazdach dopuszczonych po raz pierwszy do obrotu przed dniem 1 lutego 2008 r., i które w przeciwieństwie do samochodu w niniejszej sprawie, zostały przywiezione i zarejestrowane w okresie od 1 lutego 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. Używane samochody przywiezione po tym okresie zostały w związku z tym opodatkowane wyższa opłatą, niż podobne samochody zarejestrowane w tym okresie.

Trybunał odpowiedział na nie następująco:

  • Dla celów stosowania art. 110 TFUE, podobne produkty krajowe porównywalne do używanego pojazdu, który został dopuszczony do obrotu po raz pierwszy przed dniem 1 lutego 2008 r. i który został przywieziony i zarejestrowany w Niderlandach w 2010 r., są pojazdami, które znajdują się już na niderlandzkim rynku i które mają cechy charakterystyczne najbardziej zbliżone do odnośnego rzeczonego pojazdu.
  • Artykuł 110 TFUE powinien być interpretowany w ten sposób, iż sprzeciwia się on opłacie takiej jak opłata od samochodów osobowych i motocykli („belasting personenauto’s en motorrijwielen”) obowiązująca w 2010 r., jeżeli i w zakresie w jakim kwota tej opłaty nakładana na przywożone używane pojazdy przy okazji ich rejestracji w Niderlandach przekraczała najniższą kwotę rezydualną tej opłaty zawartą w wartości podobnych używanych pojazdów zarejestrowanych już w tym państwie członkowskim.