Wydatki związane z udziałem w uroczystościach pogrzebowych – PIT

Spółka prawa handlowego w związku ze śmiercią pracownika ponosi wydatki na zakup wieńców pogrzebowych, nekrologów, kondolencji oraz inne koszty związane z udziałem w uroczystościach pogrzebowych. Poniesione przez Spółkę wydatki są wyrazem szacunku dla zmarłego pracownika oraz podziękowaniem za pracę i włożony wkład w tworzenie firmy i uzyskiwane przychody. Ma to określone działanie motywacyjne, a tym samy pośrednio wpływa na poziom osiąganych przez Spółkę przychodów. Czy tego rodzaju  wydatki ponoszone w związku ze śmiercią pracownika, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Wydatki na rzecz pracowników są co do zasady zaliczane do kosztów uzyskania przychodów jeżeli mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i uzyskanymi przychodami oraz nie są wymienione w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów. Wydatki związane z udziałem w uroczystościach pogrzebowych pracownika są wyrazem uznania dla zasług zmarłego pracownika. Pośrednio takie wydatki wpływają na poczucie wartości pracowników, ich poziom motywacji oraz na poczucie przynależności pracownika do kultury organizacyjnej Spółki, co pośrednio przyczynia się do osiągania przychodów. W związku z powyższym wymóg celowości kosztów uzyskania przychodów jest spełniony. W związku z powyższym wydatki na zakup wieńców pogrzebowych, nekrologów, kondolencji mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 19 grudnia 2013 r. (IPTPB3/423-359/13-4/GG).

Kategorie: PIT.