Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej i jej wynajęcie dla osoby prawnej dla celów prowadzonej przez nią działalności gospodarczej a wybór opodatkowania najmu ryczałtem w wysokości 8,5% – PIT

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 17 października 2013 r., nr IPTPB1/415-486/13-4/KO rozstrzygnął kwestię dotyczącą dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie źródła przychodów.

Przedmiotowe rozstrzygniecie zapadło w następującym stanie faktycznym. Podatnik w październiku 2006 r. nabył dla celów prowadzonej działalności gospodarczej użytkową nieruchomość zabudowaną. W 2006 r. nieruchomość została wpisana do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a więc oddana do użytkowania w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. W 2007 r. na nieruchomość poniesiono nakłady na ulepszenie, których wartość stanowiła 44% wartości nabytej nieruchomości. W 2013 r. nieruchomość zostanie wycofana z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i z prowadzonej działalności gospodarczej, a następnie przekazana na cele osobiste podatnika. Po wycofaniu nieruchomości Podatnik planuje wynająć ją w ramach najmu prywatnego dla spółki z osobowością prawną na jej cele prowadzenia działalności, a czynsz za wynajem opodatkować podatkiem zryczałtowanym w wysokości 8,5%.

Organ podatkowy podkreślił, że warunkiem skorzystania z tej formy opodatkowania jest, zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy, złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy, które podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Organ podatkowy podkreślił, że stosownie do treści art. 9 ust. 4 ww. ustawy, w przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio, z tym że podatnik rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Reasumując należy więc uznać, że w przypadku wycofania nieruchomości z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych firmy i przekazania jej na cele prywatne oraz dokonania stosownych zmian w umowach najmu, z których będzie wynikało, że najem nie jest prowadzony w ramach działalności gospodarczej – najem, stanowił będzie źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane z tego najmu mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w wysokości 8,5%.

Kategorie: PIT.