Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015 r., sygn. I FPS 4/15 – podmiotowość prawnopodatkowa zakładów budżetowych

Dnia 26 października 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, zgodnie z którą gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych związanych z realizacją inwestycji, które zostały następnie przekazane do gminnego zakładu budżetowego, który realizuje powierzone mu zadania własne tej gminy, jeżeli te inwestycje są wykorzystywane do sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Powyższa uchwała stanowi odpowiedź za pytanie gminy Blizanów, która stanęła na stanowisku, że przysługuje jej prawo do odliczenia niezależnie od faktu, czy zakład budżetowy jest, czy też nie jest odrębnym od gminy podatnikiem VAT.

Problem ten został poruszony przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 29 września 2015 r. , w którym stwierdzono co następuje: „Artykuł 9 ust.1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu  podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że podmioty prawa publicznego, takie jak gminne jednostki budżetowe będące przedmiotem postępowania głównego, nie mogą być uznane za podatników podatku od wartości dodanej, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności przewidzianego w tym przepisie.”

Dnia 29 września 2015 r. Ministerstwo Finansów wydało komunikat, w którym ustosunkowało się do wyroku Trybunału: „W konsekwencji należy uznać, że samorządowe jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów o VAT, zatem wszelkie czynności przez nie dokonywane powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła.” Ministerstwo jednocześnie zaznaczyło, iż: „Aby zapewnić samorządom czas na przygotowanie się do nowego modelu rozliczeń, do połowy 2016 r. nie będą kwestionowane rozliczenia dokonywane z zastosowaniem obecnego modelu rozliczeń. (…) Samorządy mogą jednak, zgodnie z wyrokiem TSUE, podjąć decyzję o dokonaniu korekt rozliczeń (…) nieobjętych przedawnieniem, przy czym – celem zachowania zasady neutralności – korekty muszą zostać sporządzone w odniesieniu do całego poprzedniego 5 letniego okresu nieobjętego przedawnieniem.”

źródło: Instytut Studiów Podatkowych
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.