Zwrot akcyzy dla rolników – większy zwrot z oleju napędowego w 2016 r.

Stawka zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wzrośnie w roku 2016 z 95 gr/l do 1 zł/l oleju opałowego.

Informacja o podwyższeniu stawki zwrotu wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016 r. Zgodnie z przedstawionymi w nim informacjami w 2016 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

W praktyce oznacza to, że producent rolny będzie mógł odzyskać maksymalnie kwotę wynikającą z przemnożenia 86 zł (w 2015 r. to 81,70 zł) przez liczbę hektarów użytków rolnych. Roczna kwota zwrotu nie może bowiem być wyższa niż iloczyn stawki zwrotu podatku na litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego (liczba ta jest określona w ewidencji gruntów i budynków według stanu na 1 lutego danego roku). Powyższe wynika z art. 4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W zależności od miejsca położenia gruntu, który jest w posiadaniu, współposiadaniu lub dzierżawie producenta rolnego, wniosek składa się odpowiednio do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). Składając wniosek trzeba też dołączyć faktury VAT lub ich kopie.
Rolnicy mogą ubiegać się o zwrot akcyzy dwa razy w roku – w lutym i sierpniu. W obu przypadkach dotyczy on faktur z sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Jeżeli grunty gospodarstwa są użytkowane przez posiadacza zależnego (np. dzierżawcę), zwrot podatku przysługuje właśnie jemu.

Reasumując należy wskazać, że zmiana ta to dobra informacja dla rolników, którzy w swoim budżecie będą mogli zaoszczędzić nieznacznie wyższe środki.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych
foto: pixabay.com