Świadczenie usługi kształcenia zawodowego a zwolnienie z podatku od towarów i usług

Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 30 maja 2014 r., nr sprawy PTI/033/46/751/KCO13/14/RD50004, uznał że świadczenie usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego przez podwykonawcę na rzecz zlecającego podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług pod warunkiem, że jest finansowane ze środków publicznych.

W przedmiotowej sprawie  podmioty świadczące usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w ramach realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych, a w szczególności ze środków Unii Europejskiej, zlecają wykonanie zadań innym podmiotom – podwykonawcom.

Zwolnienie z podatku od towarów i usług świadczonej usługi kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego uzależnione jest od tego, czy będzie ona finansowana w określonej wysokości ze środków publicznych. Nie wyklucza tego fakt, że w świadczeniu tej usługi uczestniczą podmioty trzecie w charakterze podwykonawców. Wydatkowanie przekazanych na realizację danego projektu środków publicznych przez ich dysponenta na realizację poszczególnych jego części przez podwykonawców oznacza bowiem, że są one z ekonomicznego punktu widzenia finansowane ze środków publicznych. Podwykonawca korzystający ze zwolnienia winien posiadać stosowną dokumentację potwierdzającą, że źródłem finansowania tej usługi są środki publiczne.

Minister finansów podkreślił, że świadczenie przez bezpośrednio otrzymującego dofinansowanie ze środków publicznych usługi kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego nie oznacza, że świadczone podwykonawców poszczególne czynności stanowią w konkretnym przypadku taką usługę. Usługa może być jednak uznana pod pewnymi warunkami za podlegającą zwolnieniu usługę ściśle związana z usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.
Warunki te zostały wymienione  m.in. w wyroku TSUE w sprawie C-434/05 Horizon College i zgodnie z nimi:

  • usługa ta musi być niezbędna do wykonania usługi podstawowej,
  • podwykonawca musi być podmiotem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lub 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług lub § 3 ust. 1 pkt 13 lub 14 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień,
  • celem wykonania tej usługi nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.