Stawka podatku 0% a e-dokumenty – VAT

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 8 stycznia 2014 r., nr ILPP4/443-465/13-3/ISN rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w sytuacji, gdy towar wysyłany będzie przez przewoźnika a Wnioskodawca posiadać będzie specyfikację poszczególnych sztuk ładunku oraz scan listu przewozowego z podpisem nabywcy przesłanego e-mailem przez przewoźnika lub odbiorcę towaru na podany bezpieczny adres poczty elektronicznej.

Organ podatkowy uznał, że prawo podatnika do zastosowania przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0%, uzależnione jest zatem w znacznej mierze od posiadania dokumentów potwierdzających jednoznacznie, że doszło do wywozu towaru z terytorium kraju i dostarczenia go na terytorium państwa członkowskiego inne niż Polska. Istotą przywołanych przepisów jest zobowiązanie podatnika do udowodnienia, że towary będące przedmiotem dostawy rzeczywiście opuściły terytorium kraju, ze względu na korzystniejsze niż w odniesieniu do dostaw krajowych skutki podatkowe. Zdaniem organu podatkowego należy zatem uznać, że dla zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów wystarczającym jest, aby podatnik posiadał jedynie niektóre dowody o jakich mowa w art. 42 ust. 3 ustawy, uzupełnione dokumentami wskazanymi w art. 42 ust. 11 ustawy. Dla udokumentowania takiej dostawy podatnik może także posiadać inne dowody w formie dokumentów, o których mowa w art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej zgodnie z którym jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.
Podsumowując, dla zastosowania stawki podatku w wysokości 0% podatnik musi posiadać w swojej dokumentacji dowody, które łącznie potwierdzą fakt wywiezienia i dostarczenia towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Przedmiotem pytania było prawo do zastosowania dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stawki podatku w wysokości 0%, w sytuacji gdy posiadać będzie następujące dokumenty (dowody): fakturę elektroniczną lub tradycyjną, specyfikację poszczególnych sztuk ładunku oraz scan listu przewozowego z podpisem nabywcy przesłanego e-mailem przez przewoźnika lub odbiorcę towaru na podany bezpieczny adres poczty elektronicznej. Organ podatkowy zauważył, że powołane powyżej przepisy nie stanowią o formie dokumentów. Zasadniczo dopuszczalna jest każda forma dokumentu, byle uprawdopodobniała ona wywóz towarów z terytorium kraju i ich dostarczenie na terytorium innego państwa członkowskiego. W dobie szeroko rozumianej komunikacji technicznej nie ma podstaw do odmawiania mocy dowodowej dokumentowi przesyłanemu np.: w formie elektronicznej, skanem czy faxem. Dla zastosowania stawki 0% dla transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nie jest konieczne zatem posiadanie dokumentu przewozowego w formie papierowej, wystarczy jego wersja elektroniczna (w szczególności scan – wraz z podpisem nabywcy potwierdzającym odbiór towaru). W przedmiotowej sprawie dla udokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów Spółka będzie posiadała dokumenty wymienione w art. 42 ust. 3 ustawy, tzn. scan listu przewozowego przesłanego e-mailem przez przewoźnika lub odbiorcę towaru na podany bezpieczny adres poczty elektroniczne oraz specyfikację poszczególnych sztuk ładunku. Natomiast z przesłanego scanu listu przewozowego wynikać będzie, że towar został dostarczony do miejsca jego przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż Polska, co potwierdzi nabywca swoim podpisem. Zatem zdaniem organu należy stwierdzić, że ww. dokumenty (scan listu przewozowego oraz specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku) potwierdzać będą w sposób jednoznaczny dostarczenie towarów do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Spółka posiadać będzie więc dokumenty uprawniające do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dokonanej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Organ podkreślił, że od 1 kwietnia 2013 r. przepisy art. 42 ustawy nie wymagają dla udokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów opodatkowanej stawką podatku w wysokości 0% posiadania kopii faktury.

Reasumując, podatnik będzie miał prawo zastosowania dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0%, ponieważ będzie dysponował: specyfikacją poszczególnych sztuk ładunku oraz dowodem, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy, w postaci scanu listu przewozowego z podpisem nabywcy przesłanego e-mailem przez przewoźnika lub odbiorcę towaru na podany bezpieczny adres poczty elektronicznej.

Kategorie: VAT.