Środki pieniężne otrzymane przez akcjonariusza z tytułu likwidacji a opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych – CIT

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 18 kwietnia 2013 r., sygn. akt I SA/Wr 278/13 zajął następujące stanowisko: środki pieniężne otrzymane przez akcjonariusza z tytułu likwidacji SKA nie stanowią dla niego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Osoba prawna do realizacji poszczególnych projektów inwestycyjnych powołuje spółki komandytowo–akcyjne. Osoba prawna jest akcjonariuszem w SKA. Komplementariuszem w SKA jest inna spółka kapitałowa. Spółka komandytowo- akcyjna będzie właścicielem nieruchomości, na której zrealizowany zostanie projekt inwestycyjny. Po zakończeniu inwestycji SKA dokona zbycia nieruchomości, w związku z czym uzyska środki pieniężne. Przez cały okres istnienia SKA osoba prawna nie otrzyma dywidendy ani zaliczki na poczet dywidendy z tytułu udziału w SKA. Po zakończeniu i sprzedaży inwestycji SKA zostanie zlikwidowana.

Osoba prawna stwierdziła, że otrzymane po likwidacji SKA środki pieniężne oraz wartość innych składników majątku SKA nie będą stanowiły dla niej przychodu podlegającego CIT. Środki te są w całości wyłączone z przychodów podatkowych.

Organ podatkowy nie zgodził się ze zdaniem osoby prawnej. Uznał, że powstanie przychód do opodatkowania.

Organ podatkowy wskazał na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia  16 stycznia 2012 r., sygn. akt II FPS 1/11, w świetle, której przychód (dochód) spółki kapitałowej posiadającej status akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu w dniu otrzymania dywidendy wypłaconej akcjonariuszom na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zwrócił uwagę na art. 12 ust. 4 pkt 3a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.  o podatku dochodowym od osób prawnych , zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki. W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przepis ten znajduje zastosowanie do środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika SKA z tytułu likwidacji SKA. Podobnie rzecz ma się z innymi składnikami majątku określonymi w art. 12 ust. 4 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zdaniem sądu treść art. 12 ust. 4 pkt 3a lit. a i pkt 3b ustawy  nie pozwalają na wyłączenie z zakresu normowania tych przepisów akcjonariusza SKA, a na pewno nie dlatego, że w orzecznictwie sądowo – administracyjnym doprecyzowany został moment powstania obowiązku podatkowego u tych wspólników z tytułu przychodów uzyskiwanych w związku z uczestnictwem w takiej spółce (a nie jej likwidacją).

W związku z powyższym należało uznać, że środki pieniężne otrzymane przez akcjonariusza z tytułu likwidacji SKA nie będą stanowiły dla niego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem  dochodowym od osób prawnych. Podobnie, wartości innych składników majątku SKA otrzymanych przez osobę prawną z tytułu likwidacji tej SKA, w szczególności wierzytelności z tytułu udzielonych przez SKA pożyczek, nie będzie stanowiła dla niej przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem  dochodowym od osób prawnych.

Kategorie: CIT.