Rozliczenie zaległych składek na ubezpieczenie społeczne – zapłata przez płatnika składek obciążających podatnika

W związku z przedstawionym stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w wyroku z dnia 21 sierpnia 2012 r. Sygn. akt II FSK 134/11, jeżeli płatnik nie dokonał pobrania oraz zapłaty składek społecznych i zdrowotnych w danym roku podatkowym, nie ma możliwości uwzględnienia tych kwot w rozliczeniu rocznym podatnika za ten rok. Przepisy stanowią, że uwzględnienie powyższych składek  w rozliczeniu za dany rok może mieć miejsce wyłącznie w przypadku wcześniejszego ich uiszczenia na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto późniejsze opłacenie składek nie uprawnia również do uwzględnienia ich w rozliczeniu za rok, w którym powinny być zapłacone. Konsekwencją powyższego jest brak obowiązku sporządzania korekt informacji PIT-11 oraz deklaracji PIT-4R przez płatnika bowiem zostały one wystawione w sposób prawidłowy, a zatem nie zawierały błędów wymagających skorygowania. Odliczeniu mogą podlegać kwoty składek na ubezpieczenie społeczne, które zostały faktycznie uiszczone przez podatnika, czy to w drodze zapłaty bezpośredniej przez samego podatnika, czy przez potrącenie ich przez płatnika ze środków podatnika.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: PIT.