Rozliczenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikającej z deklaracji kwartalnej – VAT

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 6 listopada 2014 r., nr IPTPP2/443-616/13-5/KW rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikającej z deklaracji kwartalnej.

Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym.  Podatnik będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług do końca pierwszego kwartału 2012 r. dokonywał rozliczenia podatku od towarów i usług za okresy miesięczne. Od drugiego kwartału 2012 r. Spółka dokonała pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze kwartalnej metody rozliczenia podatku i składa deklaracje podatkowe za okresy kwartalne. Podatnik  rozważa kontynuację rozliczenia podatku od towarów i usług za okresy kwartalne do końca trzeciego kwartału 2013 r., a następnie – po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego – powrót do rozliczenia za okresy miesięczne za miesiąc październik, listopad oraz grudzień 2013 r. Począwszy od pierwszego kwartału 2014 r. Podatnik zamierza ponownie skorzystać z możliwości przewidzianej w art. 99 ust. 3 ustawy, tj. składania deklaracji podatkowych za okresy kwartalne. W związku z powyższym, w przypadku realizacji rozliczenia za okresy kwartalne Spółka rozważa dokonywanie wpłat zaliczek na podatek według następującego schematu: w drugim i trzecim kwartale 2013 r. wysokość zaliczek na podatek ustalana będzie w wysokości odpowiadającej faktycznemu rozliczeniu za miesiąc, za który wpłacana jest zaliczka. W roku 2014 Spółka ustalać będzie zaliczki na podatek w następujący sposób: w pierwszym kwartale wysokość zaliczek na podatek ustalana będzie w sposób przewidziany w art. 103 ust. 2e ustawy, tj.: za styczeń – w wysokości należnego zobowiązania podatkowego za październik 2013 r.,  za luty – w wysokości należnego zobowiązania podatkowego za listopad 2013 r., w drugim, trzecim i czwartym kwartale – w wysokości odpowiadającej faktycznemu rozliczeniu za miesiąc, za który wpłacana jest zaliczka. W przypadku rozpoczęcia ustalania zaliczek na podatek w wysokości faktycznego rozliczenia za dany miesiąc, Spółka dokona pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że w deklaracji za pierwszy kwartał 2014 roku Spółka prognozuje wykazać nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, którą to nadwyżkę wykaże w pozycji 71 deklaracji VAT-7D jako kwotę do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Organ podatkowy podkreślił, że podatnicy, u których w poprzednim kwartale wystąpiła kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym nie mają obowiązku wpłacania zaliczek. Jednakże, pomimo tego mogą wpłacać zaliczki na podatek w wysokości faktycznego rozliczenia za miesiąc, za który jest wpłacana zaliczka na podatek. Wyliczając zaś wysokość faktycznego rozliczenia za miesiąc, za który jest wpłacana zaliczka należy uwzględnić kwoty podatku należnego i naliczonego za dany miesiąc oraz kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazaną do przeniesienia za poprzedni okres rozliczeniowy. Organ uznał, że w przypadku, gdy w deklaracji podatkowej składanej za poprzedni kwartał Wnioskodawca wykaże kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy i wybierze od następnego kwartału możliwość wpłacania zaliczek na podatek w wysokości faktycznego rozliczenia za miesiąc, za który jest wpłacana zaliczka, to kwota zaliczki za pierwszy miesiąc kwartału będzie stanowić różnicę pomiędzy kwotą podatku należnego a kwotą podatku naliczonego za ten miesiąc oraz kwotą nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia z poprzedniego kwartału. Natomiast kwota zaliczki za drugi miesiąc kwartału zdaniem organu będzie stanowić różnicę pomiędzy kwotą podatku należnego a kwotą podatku naliczonego za ten miesiąc oraz kwotą nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia z poprzedniego miesiąca (pierwszego miesiąca kwartału), o ile taka nadwyżka – w rozliczeniu faktycznym za pierwszy miesiąc kwartału – wystąpi.

Reasumując, należy więc uznać, że nadwyżka podatku naliczonego nad należnym ma wpływ na ustalenie wysokości kwoty zaliczek na podatek.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: VAT.