Obrót papierami wartościowymi a rachunek proporcji – VAT

Przedmiotem działalności spółki wynikającym ze statutu jest m.in. obrót udziałami i akcjami podmiotów, w których spółka uczestniczy w przeprowadzaniu procesów restrukturyzacyjnych.

W świetle orzecznictwa TSUE można uznać, że posiadacz udziałów uczestniczy w zarządzaniu spółką, której udziały zbywa, w sposób wykraczający poza prawa i obowiązki wynikające z samego posiadania udziałów oraz posiadanie udziałów jest bezpośrednim, stałym i koniecznym rozszerzeniem działalności gospodarczej. Zatem kwoty transakcji sprzedaży udziałów i akcji spółka dokumentuje fakturami oraz ujmuje w deklaracjach podatkowych ze zwolnieniem od opodatkowania.

Zgodnie z powyższym obrót z tytułu sprzedaży udziałów i akcji podmiotów, w których spółka uczestniczy w przeprowadzaniu procesów restrukturyzacyjnych jest dokumentowany fakturami i ujmowany w rejestrze sprzedaży oraz deklaracjach podatkowych za poszczególne miesiące, dlatego obrót wynikający z deklaracji nie powinien być powiększony o obroty z tego tytułu. Pozostały obrót papierami wartościowym (np. transakcje giełdowe) nie jest przedmiotem działalności gospodarczej spółki i nie podlega opodatkowaniu przez spółkę (nie był dokumentowany fakturami oraz ujmowany w deklaracjach podatkowych).

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale 7 sędziów z dnia 24 października 2011 r. w świetle przepisów art. 86 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie mogą wpłynąć na zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu art. 90 ust. 3 powołanej wyżej ustawy. Zatem obrót papierami wartościowymi nie stanowiący przedmiotu działalności gospodarczej podatnika, a tym samym niepodlegający opodatkowaniu, nie powinien być uwzględniony w rachunku proporcji.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: VAT.