Refundacja wydatków a zwrot podatku za materiały budowlane – VAT

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 25 września 2013 r., nr ILPB2/415-650/13-2/WS  rozstrzygnął kwestię dotyczącą stawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie prawa do uzyskania częściowego zwrotu poniesionych wydatków.

Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. Podatnik dokonała remontu mieszkania, które należy do niej i współmałżonka. Wszystkie faktury na zakupione materiały przeznaczone na remont mieszkania zostały wystawione na podatnika. W związku z tym, że podatnik posiada orzeczoną grupę niepełnosprawności po dokonaniu zakupów przedstawiła wszystkie faktury w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Część poniesionych wydatków została zwrócona podatnikowi przez PFRON. W związku z powyższym na każdej fakturze widnieje pieczątka o treści: „opłacone ze środków PFRON w kwocie dofinansowania … zł” wskazując w jakiej części dana faktura została dofinansowana. Dnia 13 marca 2013 r. podatnik złożył do urzędu skarbowego wniosek VZM-1, wykazując na nim materiały przeznaczone na remont zgodne z załącznikiem do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2010 r. Niestety materiały, które zostały dofinansowane przez PFRON zostały odrzucone pomimo, iż znajdowały się one w ww. wykazie materiałów budowlanych.

Organ podatkowy stanął na stanowisku prawo do zwrotu nie przysługuje tym osobom, które dokonują określonych inwestycji, uprawniających do zwrotu jako podatnicy podatku od towarów i usług. O prawie do odliczenia podatku naliczonego decyduje bowiem to w jakim charakterze osoba fizyczna dokonywała zakupów danych materiałów budowlanych, w jakim celu i na jakie potrzeby.  Zdaniem organu nie ma znaczenia, to czy dana osoba fizyczna, mającą dochodzić zwrotu wydatków w ogóle jest podatnikiem podatku od towarów i usług, lecz czy określoną inwestycję, uprawniającą do zwrotu realizuje prywatnie, czy też jako podatnik tego podatku. Z literalnego brzmienia ww. przepisów wynika, zdaniem organu że ustawa daje prawo, po spełnieniu określonych warunków, do otrzymania zwrotu od Skarbu Państwa części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych. Ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym nie zawiera zastrzeżenia, iż prawo do otrzymania zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych nie przysługuje, jeżeli wydatki zostały zrefundowane, dofinansowane lub zwrócone w jakiejkolwiek formie, a także nie uzależnia prawa do zwrotu od źródła finansowania poniesionych wydatków.

Reasumując podatnik może wystąpić o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które jako osoba fizyczna poniosła na inwestycję, związaną z remontem lokalu mieszkalnego.

Należy przy tym podkreślić, że nie ma przy tym żadnego znaczenia, że faktury zostały przedstawione do refundacji w związku z posiadaniem orzeczonej grupy niepełnosprawności w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i opieczętowane pieczątką wskazującą w jakiej kwocie nastąpiło dofinansowanie. Jednocześnie zaznaczyć należy, że uprawnienie do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, związanych m.in. z remontem lokalu mieszkalnego jest możliwe jedynie w przypadku spełnienia wszystkich warunków określonych w ustawie o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Kategorie: VAT.