Miejsce świadczenia usług magazynowania – VAT

Jak stanowi art. 28b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 tego artykułu oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust.1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n tej ustawy. Z kolei zgodnie z art. 28e tej ustawy miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach i obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości. Czy w sytuacji,  w której podatnik zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług magazynowania dla swoich klientów a klienci ci nie dysponują żadną powierzchnia magazynową będącą własnością podatnika –  miejscem świadczenia tych usług jest siedziba podatnika będącego usługobiorcą?

Odpowiedź na tak postawione pytanie sprowadza się do rozstrzygnięcia czy usługi magazynowania są usługami związanymi z nieruchomością.  Zgodnie z wyrokiem WSA w Poznaniu z dnia 4 września 2013 r. (I SA/Po 643/13) usługa związana z nieruchomością występuje wtedy, gdy jej cechy determinują miejsce świadczenia. Dlatego też, dla usług magazynowania opisanych w stanie faktycznym – miejscem świadczenia jest siedziba usługobiorcy.

Kategorie: VAT.