Prawo do odliczenia podatku w przypadku sprzedaży promocyjnej za tzw. symboliczną złotówkę – VAT

Jak wynika z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania jest obrót, którym jest kwot należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Jednakże jeżeli zachodzi sytuacja, zgodnie z którą w myśl art. 7 ust. 2 tej ustawy przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa; podstawą opodatkowania jest wówczas cena nabycia towarów (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów. Czy jeżeli podatnik sprzedaje klientowi w celach promocyjnych towary za tzw. symboliczną złotówkę, jest uprawniony do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu tych towarów?

Skoro obrotem jest rzeczywista kwota należna z tytułu sprzedaży, to podstawą opodatkowania będzie cena sprzedawanego towaru (w omawianym przypadku – jeden złoty) pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu tych towarów, które służą następnie sprzedaży promocyjnej, jeżeli są one wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Powyższy pogląd potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30 lipca 2013 r. (ITPP2/443-454//EK).

Kategorie: VAT.