Posiadacz samoistny może odliczyć VAT od wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z remontem nieruchomości – VAT

Aby posiadacz samoistny mógł odliczyć podatek od towarów i usług poniesiony na zakup materiałów budowlanych związanych z remontem nieruchomości, musi spełnić określone warunki. Po pierwsze, podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków stanowi wystawiona dla osoby fizycznej faktura. Po drugie, prawo do zwrotu przysługuje, o ile osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali zakupów materiałów budowlanych, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Kolejnym warunkiem jest to, aby osoba fizyczna, która poniosła wydatki na remont budynku mieszkalnego musi posiadać tytuł prawny do tego budynku mieszkalnego.
Mając na uwadze przepisy ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:

  • budową budynku mieszkalnego,
  • nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkaniowe lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach,
  • remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Co istotne by spełnić warunek wykazania tytułu prawnego, nie zawsze musi przysługiwać prawo własności do nieruchomości. Takie stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 23 sierpnia 2013 r.( IBPBII/2/415-615/13/MM), gdzie wskazał, że podatnikowi opłacającemu podatek od nieruchomości za budynek niestanowiący jego własności, ale w którym zamieszkuje i w którym jest zameldowany i jest posiadaczem samoistnym, przysługuje mu prawo do ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z remontem budynku mieszkalnego.

Kategorie: VAT.