Obowiązek korygowania podatku w związku z zapłatą ceny w terminach wskazanych w umowie oraz zmianą terminu płatności danej raty – VAT

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 17 października 2013 r., nr IBPP2/443-662/13/AMP rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku korygowania tego podatku w związku z zapłatą ceny w terminach wskazanych w umowie oraz zmianą terminu płatności danej raty.

Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. Podatnik ramach prowadzonej działalności gospodarczej planuje nabyć prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz prawo własności posadowionych na niej budynków. Strony planują przeprowadzenie transakcji sprzedaży poprzez zawarcie umowy przedwstępnej oraz umowy przyrzeczonej. Podatnik zapłaci kontrahentowi pierwszą ratę należności z tytułu nabycia nieruchomości w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy przedwstępnej. Pozostała część ceny zostanie rozłożona na raty, których termin płatności zostanie określony w umowie, przy czym ostatnia rata płatna będzie w terminie 5 lat od uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu wybudowanego przez podatnika na nabytych nieruchomościach. Nieruchomości zostaną wydane podatnikowi najpóźniej w terminie 90 dni od zawarcia umowy przyrzeczonej. W związku z zawarciem tej transakcji, kontrahent wystawi podatnikowi fakturę obejmującą całą kwotę należności z adnotacją, że kwota wskazana na fakturze płatna jest w terminach wynikających z umowy zawartej między podatnikiem a kontrahentem. Planowany termin płatności poszczególnych rat za nieruchomość jest rozłożony w czasie, i może się okazać, że konieczna będzie zmiana terminu płatności niektórych rat. W takiej sytuacji strony skorzystają z przewidzianej w umowie formy jej zmiany i ustalą, w drodze obustronnego porozumienia, nowe terminy płatności. Takie porozumienie zostanie przez strony zawarte przed upływem terminu pozwalającego uznać wierzytelność za nieściągalną w oparciu o art. 89a i 18b ustawy o podatku od towarów i usług.

Organ podatkowy stanął na stanowisku, że termin 150-dniowy należy każdorazowo liczyć od dnia, w którym upływa termin płatności określony w fakturze lub umowie. Ponadto podkreślił, że ustalony przez strony termin zapłaty winien być obustronną wolą stron transakcji zawartej w ramach stosunku cywilnoprawnego. Jeżeli zatem poszczególne terminy zapłaty, jak wynika z wniosku, będą określone w umowie i jednocześnie obie strony umowy za wiążący poczytywać będą terminy określone w umowie, to 150-dniowy okres, o którym mowa odpowiednio w art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług należy liczyć od poszczególnych terminów płatności ustalonych przez strony transakcji, w tym przypadku od terminów płatności określonych w stosownej umowie. Zatem zdaniem organu również w przypadku umownej zmiany terminu płatności poprzez jego wydłużenie w drodze obustronnego porozumienia, zawartego już po podpisaniu umowy przez podatnika, jeśli w porozumieniu tym zawarta zostanie zgodna wola stron co do innego (nowego) terminu zapłaty, ten termin będzie właściwym do liczenia okresu, o którym mowa w art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług. Organ podkreślił, że przepis art. 89b uzależnia termin dokonania korekty odpowiednio podstawy opodatkowania i podatku należnego oraz korekty podatku naliczonego od terminu płatności określonego w fakturze bądź umowie i to strony ustalają ten termin w ramach stosunku cywilnoprawnego.

Reasumując, w ocenie organu, jeżeli faktycznie zgodną wolą stron co do terminu zapłaty, będzie termin ustalony w umowie, właściwym do liczenia okresu 150 dni, o którym mowa w art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług będzie ten termin.

Kategorie: VAT.